جدول

[table color=”white”]
قسمتتعدادزمانمعمولیقیمت
قسمت۱۱نامحدود[x]
قسمت۲۲۳[x]
قسمت۳۱۰۳۲۱
[/table]

باکس قیمت

[price title=”سفید” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه اطلاعات” textcolor=”#000000″ color=”#ffffff” last=”no” ]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price] [price title=”مشکی” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه اطلاعات” textcolor=”#ffffff” color=”#4B4A4A” last=”no”]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price] [price title=”آبی” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه اطلاعات” textcolor=”#ffffff” color=”#07558C” last=”yes”]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price] [clear] [price title=”قرمز” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه اطلاعات” textcolor=”#ffffff” color=”#C21200″]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price] [price title=”سبز ” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه مطالب” textcolor=”#ffffff” color=”#1D7406″]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price] [price title=”زرد” price=”45.0 $” href=”#” buttontext=”ادامه اطلاعات” textcolor=”#ffffff” color=”#7B8904″ last=”yes”]
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
 • لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
[/price]

جدول قیمت ۲ ستونه

[price_table_two] [price_table type=”large” title=”قیمت گران” price=”10.20 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
 • دانش آموز – ۲۰% تخفیف
 • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت های معمولی” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [/price_table_two]

جدول سه ستونه

[price_table_three] [price_table title=”قیمت معمولی” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table type=”large” title=”قیمت معمولی” price=”10.20 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت گران” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [/price_table_three]

چهار ستونه

[price_table_four] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table type=”large” title=”قیمت ارزان” price=”10.20 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
   • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [/price_table_four]

پنج ستونه

[price_table_five] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table type=”large” title=”قیمت ارزان” price=”10.20 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [price_table title=”قیمت ارزان” price=”19.99 $” href=”#” buttontext=”نمایش”]
  • دانش آموز  – ۲۰% تخفیف
  • سه گروه  – ۲۰% تخفیف
[/price_table] [/price_table_five] [space]