علامت باکس ها

[success]تیک[/success]

نمادک

[arrow]نماد[/arrow]

خطر

[alert]خطر[/alert]

حذف کالا ها و یا محصولات

[error]پاک کردن[/error]

یادداشت

[notice]یادداشت ها[/notice]

اطلاعات

[info]اطلاعات[/info]

علامت ها

[button_icon href=”#” icon=”arrow”]arrow[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”arrow-left”]arrow-left[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”calc”]calc[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”gift”]gift[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”offer”]offer[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”remove”]remove[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”tick”]tick[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”download”]download[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”cart”]cart[/button_icon]

sense=”rtl”

[button_icon href=”#” icon=”arrow” sense=”rtl”]arrow[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”arrow-left” sense=”rtl”]arrow-left[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”calc” sense=”rtl”]calc[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”gift” sense=”rtl”]gift[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”offer” sense=”rtl”]offer[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”remove” sense=”rtl”]remove[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”tick” sense=”rtl”]tick[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”download” sense=”rtl”]download[/button_icon] [button_icon href=”#” icon=”cart” sense=”rtl”]cart[/button_icon] [clear] [button_icon href=”#” icon_path=”http://icons.iconseeker.com/png/32/reixi-set-mac/home-85.png” sense=”ltr”]Custom icon[/button_icon]

دکمه ها همراه با ۵۰۰ دکمه

سایز دلخواه

[space]